menu
حقوق زیان‌دیدگان در قراردادهای بیمه محمولات در حمل‌ونقل زمینی- جاده‌ای مواد مشتعل شونده
نویسندگان
حمیده افشار-کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مقدمه مطالب
مقدمه : مقاله حاضر به بررسی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که از فعالیت تجاری متصدیان حمل و نقل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده، متحمل خسارات جانی و مالی می‌گردند، پرداخته است. توسعه این رشته از صنعت حمل و نقل و تردد فزاینده وسایل نقلیه موتوردار زمینی حامل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده‌های برون شهری و معابر درون شهری، هر روزه شهروندان بیشتری را در معرض خطر قرار داده و می‌دهد، در این تحقیق به نحوه انعقاد قراردادهای شرکت‌های بیمه‌گر با متصدیان حمل و نقل و مالکین وسایل نقلیه مورد استفاده در این صنعت به عنوان بیمه‌گذار و نحوه پوشش بیمه‌ای حوادث احتمالی و قوانین و مقررات مربوطه توجه گردیده است. هدف از تحقیق ابتدائاً شناسایی محمولات مشتعل شونده و نحوه حمل و نقل آنها از طریق جاده و شناسایی مسئولین حمل و نقل این محمولات و سازمان دهی ایشان از جانب مراجع ذی ربط بوده است، علاوه بر آن به شناخت بیشتر پوشش بیمه‌ای شرکت‌های بیمه در صنعت حمل و نقل نیز جزء اهداف تحقیق می‌باشد. سؤالات مطروحه به نحوه پوشش صنعت بیمه بر این رشته از صنعت حمل و نقل را می‌توان به شرح ذیل مطرح نمود: الف)- نظر به اینکه تصدی بر مؤسسات حمل و نقل زمینی جاده‌ای محمولات مشتعل‌شونده اعم ازمواد سوختی، شیمیایی، منفجره و غیره دارای ریسک گسترده می‌باشد، آیا شرکت‌های بیمه‌ای قادر به پوشش کامل این ریسک‌ها هستند یا خیر؟ ب)- قوانین مصوب داخلی را می‌توان با فعالیت‌های تجاری متصدیان این رشته از صنعت حمل و نقل هم آهنگ نمود؟ ج)- آیا کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع تحقیق، مکمل قوانین داخلی خواهند بود؟ د)- آیا دولت جمهوری اسلامی ایران باید به این کنوانسیون‌ها ملحق گردد یا خیر؟ در جواب سؤالات و ارائه فرضیه می‌توان به‌طور اجمال این‌گونه پاسخ گفت: الف)- با توجه به ریسک گسترده در این رشته از صنعت حمل و نقل و مداقه در پوشش بیمه‌ای شرکت‌های بیمه، به نظر خلاء‌های فراوانی در پوشش بیمه‌ای صنعت بیمه وجود دارد که باید تمهیدات گسترده‌تری را اندیشه نموده تا صنعت بیمه متحول گردیده و قادر به پوشش بیشترصنعت حمل و نقل گردد. ب)- تصویب قوانین سخت‌گیرانه و اجباری که فعالان صنعت حمل و نقل را ملزم به بیمه نمودن فعالیت‌های تجاری خود به صورت کامل نماید، لازم به نظر می‌آید، به گونه‌ای که خسارات وارده به زیان‌دیدگان از فعالیت‌های این رشته از صنعت حمل و نقل، بدون جبران باقی نماند. ج)- کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با صنعت حمل و نقل زمینی جاده‌ای که مطابق با نیازهای جوامع مختلف بشری تدوین گردیده‌اند، مکمل قوانین موضوعه داخلی خواهند بود. د)- نظر به این که کنوانسیون‌های مرتبط با صنعت حمل و نقل زمینی جاده‌ای بین‌المللی در راستای حمایت بیشتر از حقوق جوامع بشری منعقد می‌گردد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ها ی بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.

خلاصه مطالب
مقدمه : مقاله حاضر به بررسی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که از فعالیت تجاری متصدیان حمل و نقل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده، متحمل خسارات جانی و مالی می‌گردند، پرداخته است. توسعه این رشته از صنعت حمل و نقل و تردد فزاینده وسایل نقلیه موتوردار زمینی حامل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده‌های برون شهری و معابر درون شهری، هر روزه شهروندان بیشتری را در معرض خطر قرار داده و می‌دهد، در این تحقیق به نحوه انعقاد قراردادهای شرکت‌های بیمه‌گر با متصدیان حمل و نقل و مالکین وسایل نقلیه مورد استفاده در این صنعت به عنوان بیمه‌گذار و نحوه پوشش بیمه‌ای حوادث احتمالی و قوانین و مقررات مربوطه توجه گردیده است. هدف از تحقیق ابتدائاً شناسایی محمولات مشتعل شونده و نحوه حمل و نقل آنها از طریق جاده و شناسایی مسئولین حمل و نقل این محمولات و سازمان دهی ایشان از جانب مراجع ذی ربط بوده است، علاوه بر آن به شناخت بیشتر پوشش بیمه‌ای شرکت‌های بیمه در صنعت حمل و نقل نیز جزء اهداف تحقیق می‌باشد. سؤالات مطروحه به نحوه پوشش صنعت بیمه بر این رشته از صنعت حمل و نقل را می‌توان به شرح ذیل مطرح نمود: الف)- نظر به اینکه تصدی بر مؤسسات حمل و نقل زمینی جاده‌ای محمولات مشتعل‌شونده اعم ازمواد سوختی، شیمیایی، منفجره و غیره دارای ریسک گسترده می‌باشد، آیا شرکت‌های بیمه‌ای قادر به پوشش کامل این ریسک‌ها هستند یا خیر؟ ب)- قوانین مصوب داخلی را می‌توان با فعالیت‌های تجاری متصدیان این رشته از صنعت حمل و نقل هم آهنگ نمود؟ ج)- آیا کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع تحقیق، مکمل قوانین داخلی خواهند بود؟ د)- آیا دولت جمهوری اسلامی ایران باید به این کنوانسیون‌ها ملحق گردد یا خیر؟ در جواب سؤالات و ارائه فرضیه می‌توان به‌طور اجمال این‌گونه پاسخ گفت: الف)- با توجه به ریسک گسترده در این رشته از صنعت حمل و نقل و مداقه در پوشش بیمه‌ای شرکت‌های بیمه، به نظر خلاء‌های فراوانی در پوشش بیمه‌ای صنعت بیمه وجود دارد که باید تمهیدات گسترده‌تری را اندیشه نموده تا صنعت بیمه متحول گردیده و قادر به پوشش بیشترصنعت حمل و نقل گردد. ب)- تصویب قوانین سخت‌گیرانه و اجباری که فعالان صنعت حمل و نقل را ملزم به بیمه نمودن فعالیت‌های تجاری خود به صورت کامل نماید، لازم به نظر می‌آید، به گونه‌ای که خسارات وارده به زیان‌دیدگان از فعالیت‌های این رشته از صنعت حمل و نقل، بدون جبران باقی نماند. ج)- کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با صنعت حمل و نقل زمینی جاده‌ای که مطابق با نیازهای جوامع مختلف بشری تدوین گردیده‌اند، مکمل قوانین موضوعه داخلی خواهند بود. د)- نظر به این که کنوانسیون‌های مرتبط با صنعت حمل و نقل زمینی جاده‌ای بین‌المللی در راستای حمایت بیشتر از حقوق جوامع بشری منعقد می‌گردد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ها ی بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.