menu
بررسی میزان مسئولیت مشاورین ژنتیک در ارائه مشاوره
نویسندگان
مهدی رحمانی منشادی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مقدمه مطالب
مقدمه رفتار انسان ها در یکدیگر تأثیر دارد. قانون جوامع انسانی بر خلاف سایر حیوانات این است که هر انسانی مواظب رفتار خود باید باشد و چه با دیگران رابطه قراردادی داشته باشد چه نداشته نباشد، باید در رفتارش با دیگران با حسن نیت و خیرخواهی باشد. اگر چه اکثر انسان‌ها قواعد را رعایت می‌کنند ولی افراد قانون شکن همیشه در هر قشری وجود دارند و افرادی هستند که چندان نسبت به رعایت حقوق دیگران مسئولیت‌پذیر نیستند. مسئولیت مدنی در قوانین برای دادن جنبه الزامی برای رعایت این امور پیش‌بینی شده است. در قوانین به هر دو جنبه مسئولیت مدنی و قراردادی پرداخته شده است تا افراد بدانند در هر صورت ملزم به رعایت حقوق دیگران هستند حتی اگر رابطه قراردادی و مالی در بین نباشد. اقشار نخبه نیز از این مسئولیت معاف نیستند بلکه مسئولیتی مضاعف دارند بنابراین وجود مسئولیت در موارد حساس مثل پزشکی و مهندسی مهم‌تر است به گونه‌ای که حتی بیمه برای بعضی این موارد پیش‌بینی شده است. مشاوره ژنتیک یکی از دستاوردهای حاضر پزشکی است که باعث می‌شود از بوجودآمدن انسان‌هایی که خودشان بعد از بوجود آمدن از همه بیشتر رنج ببرند پیشگیری به عمل آید. طبیعی است در هر دو طرف دقت مهم است و تقصیر نابخشودنی است. چه بسا اشتباه باعث جلوگیری از بوجود آمدن انسانی نخبه شود و چه بسا از آن طرف اشتباه باعث شود انسانی پا به عرصه وجود گذارد که هم دیگران و حتی بیشتر خودش رنج زیادی ببرد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا میزان خطا در ارائه مشاوره ژنتیک توسط مشاورین بررسی گردد و این پرسش مطرح گردد که میزان مسئولیت مشاورین ژنتیک تا چه حد می‌باشد؟ و در چه صورتی یک مشاور ژنتیک در خصوص مشاوره خود باید پاسخگو باشد؟

خلاصه مطالب
مقدمه رفتار انسان ها در یکدیگر تأثیر دارد. قانون جوامع انسانی بر خلاف سایر حیوانات این است که هر انسانی مواظب رفتار خود باید باشد و چه با دیگران رابطه قراردادی داشته باشد چه نداشته نباشد، باید در رفتارش با دیگران با حسن نیت و خیرخواهی باشد. اگر چه اکثر انسان‌ها قواعد را رعایت می‌کنند ولی افراد قانون شکن همیشه در هر قشری وجود دارند و افرادی هستند که چندان نسبت به رعایت حقوق دیگران مسئولیت‌پذیر نیستند. مسئولیت مدنی در قوانین برای دادن جنبه الزامی برای رعایت این امور پیش‌بینی شده است. در قوانین به هر دو جنبه مسئولیت مدنی و قراردادی پرداخته شده است تا افراد بدانند در هر صورت ملزم به رعایت حقوق دیگران هستند حتی اگر رابطه قراردادی و مالی در بین نباشد. اقشار نخبه نیز از این مسئولیت معاف نیستند بلکه مسئولیتی مضاعف دارند بنابراین وجود مسئولیت در موارد حساس مثل پزشکی و مهندسی مهم‌تر است به گونه‌ای که حتی بیمه برای بعضی این موارد پیش‌بینی شده است. مشاوره ژنتیک یکی از دستاوردهای حاضر پزشکی است که باعث می‌شود از بوجودآمدن انسان‌هایی که خودشان بعد از بوجود آمدن از همه بیشتر رنج ببرند پیشگیری به عمل آید. طبیعی است در هر دو طرف دقت مهم است و تقصیر نابخشودنی است. چه بسا اشتباه باعث جلوگیری از بوجود آمدن انسانی نخبه شود و چه بسا از آن طرف اشتباه باعث شود انسانی پا به عرصه وجود گذارد که هم دیگران و حتی بیشتر خودش رنج زیادی ببرد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا میزان خطا در ارائه مشاوره ژنتیک توسط مشاورین بررسی گردد و این پرسش مطرح گردد که میزان مسئولیت مشاورین ژنتیک تا چه حد می‌باشد؟ و در چه صورتی یک مشاور ژنتیک در خصوص مشاوره خود باید پاسخگو باشد؟