menu
حمایت کیفری از بزه‌دیده فضای مجازی
نویسندگان
دکتر نسیم خداخواه- وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه مطالب
مقدمه یکی از جنبه‌های سیاست جنایی که مظلوم واقع شده است و جزو گروه فراموش شده‌ها است بحث بزه دیده است. شناخت بزه‌دیده یا همان قربانی جرم چند دهه است که در میان جرم شناسان مطرح شده است و در تمامی جرایم از جمله جرایم رایانه‌ای بحث بزه‌دیده قابل طرح است. به ویژه آنکه توسعه رو به رشد فضای سایبر مورد تهاجم بیشتر مجرمان رایانه‌ای و به تبع آن بزه‌دیدگان رایانه‌ای بیشتر واقع شده است. بزه‌دیدگان رایانه‌ای همانند سایر قربانیان جرایم نیازمند توجه و حمایت ویژه می‌باشند. ویژه از این جهت که با توجه به ماهیت و خصوصیت فضای مجازی بزه دیدگان آن بیشترین صدمات را در مقایسه با قربانیان جرایم فضای سنتی متحمل می شوند. امروزه بزهکاران با استفاده از دستگاه‌های مرتبط با اینترنت، می‌توانند در سرتا سر کره خاکی هدف مورد نظر خود را از کشور یا شهرهای دورتر از کشور خود شناسایی کرده و آنان را هدف قرار دهند. به همین دلیل، جرایم سایبری واجد خصیصه فرامرزی هستند. عوامل موثر بر بزه دیدگی رایانه ای به سطح دانش رایانه‌ای، مدت و نوع استفاده از رایانه نوع، کیفیت ابزارهای مورد استفاده، جنسیت، سن و اشتغال بر می‌گردد. حمایت کیفری از بزه دیدگان سایبری از آن رو حائز اهمیت است که انسان دارای کرامت از حقوقی برخوردار است و این حقوق فارغ از هر چیزی محترم است. در این مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم بزه دیدگی و فضای سایبر و سپسس به طور خلاصه به حمایت های کیفری در حقوق بین الملل و قانون آیین دادرسی کیفری و جرایم رایانه‌ای از بزه‌دیده می‌پردازیم.‍

خلاصه مطالب
مقدمه یکی از جنبه‌های سیاست جنایی که مظلوم واقع شده است و جزو گروه فراموش شده‌ها است بحث بزه دیده است. شناخت بزه‌دیده یا همان قربانی جرم چند دهه است که در میان جرم شناسان مطرح شده است و در تمامی جرایم از جمله جرایم رایانه‌ای بحث بزه‌دیده قابل طرح است. به ویژه آنکه توسعه رو به رشد فضای سایبر مورد تهاجم بیشتر مجرمان رایانه‌ای و به تبع آن بزه‌دیدگان رایانه‌ای بیشتر واقع شده است. بزه‌دیدگان رایانه‌ای همانند سایر قربانیان جرایم نیازمند توجه و حمایت ویژه می‌باشند. ویژه از این جهت که با توجه به ماهیت و خصوصیت فضای مجازی بزه دیدگان آن بیشترین صدمات را در مقایسه با قربانیان جرایم فضای سنتی متحمل می شوند. امروزه بزهکاران با استفاده از دستگاه‌های مرتبط با اینترنت، می‌توانند در سرتا سر کره خاکی هدف مورد نظر خود را از کشور یا شهرهای دورتر از کشور خود شناسایی کرده و آنان را هدف قرار دهند. به همین دلیل، جرایم سایبری واجد خصیصه فرامرزی هستند. عوامل موثر بر بزه دیدگی رایانه ای به سطح دانش رایانه‌ای، مدت و نوع استفاده از رایانه نوع، کیفیت ابزارهای مورد استفاده، جنسیت، سن و اشتغال بر می‌گردد. حمایت کیفری از بزه دیدگان سایبری از آن رو حائز اهمیت است که انسان دارای کرامت از حقوقی برخوردار است و این حقوق فارغ از هر چیزی محترم است. در این مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم بزه دیدگی و فضای سایبر و سپسس به طور خلاصه به حمایت های کیفری در حقوق بین الملل و قانون آیین دادرسی کیفری و جرایم رایانه‌ای از بزه‌دیده می‌پردازیم.‍